ច្បាប់ស្តីពីការ​អនុម័តយល់ព្រមឲ្យព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា​ចូលរួមក្នុងអនុសញ្ញា​របស់អង្គការសហប្រជាជាតិប្រឆាំង​នឹងការចរាចរគ្រឿងញៀន​ខុសច្បាប់និងសារធាតុដែល​ធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ប្រព័ន្ទ​សរសៃប្រសាទឆ្នាំ ១៩៨៨