ច្បាប់ស្តីពី ការអនុម័តយល់ព្រមឲ្យព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា​ចូលរួមក្នុងអនុសញ្ញាទោលស្តីព​ីគ្រឿងញៀនឆ្នាំ ១៩៦១