ច្បាប់ស្តីពីការអនុម័ត​យល់ព្រមឲ្យព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា​ចូលរួមក្នុងអនុសញ្ញស្តីពីសារធាតុដែល​ធ្វើឲ្យប៉ះពាល់សរសៃប្រសាទឆ្នាំ ១៩៧១