ច្បាប់ស្តីពីការអនុម័ត​យល់ព្រមឲ្យព្រះរាជាណាចក្រ​កម្ពុជាចូលជាសមាជិក​នៃអនុសញ្ញាអន្តរជាតិប្រឆាំង​នឹងការចាប់ជាចំណាប់ខ្មាំង