ច្បាប់ស្តីពីការអនុម័ត​យល់ព្រមឲ្យព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា​ចូលជាសមាជិកនៃអនុសញ្ញាស្ត​ីពីការទប់ស្តាត់និង​ការដាក់ទោស​ទៅ​លើឧក្រិដ្ឋកម្មទាំងឡាយប្រឆាំង​នឹងបុគ្គលដែល​ត្រូវការពារជាអន្តរជាតិ​រួមទាំងភ្នាក់ងារការទូត