ច្បាប់ស្តីពី ការអនុម័តយល់ព្រមឲ្យ​ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា​ចូលជាភាគីនៃអនុសញ្ញាស្ត​ីពីការបង្ក្រាបការដាក់​គ្រាប់បែកផ្ទុះរបស់ភេរវករ