ច្បាប់ស្តីពីការអនុម័ត​យល់ព្រមឲ្យព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា​ចូលជាភាគីនៃអនុសញ្ញាអន្តរជាតិស្តីព​ីការលុបបំបាត់ចោលនូវកា​រ​ផ្តល់ហិរញ្ញប្បទាន​ដល់អំពើភេរវកម្ម