ច្បាប់ស្តីពី ​ការអនុម័តយល់ព្រមឲ្យព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា​ចូលជាភាគីនៃអនុសញ្ញា​អង្គការសហប្រជាជាតិស្តីពីការប្រឆាំង​បទឧក្រិដ្ឋកម្មឆ្លងដែនដែលមាន​អង្គការចាត់តាំង