ច្បាប់ស្តីពីការអនុម័តយល់ព្រមលើកិច្ចព្រមព្រៀង​សហប្រតិបត្តិការក្នុងតំបន់​ស្តីពីការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹង​អំពើប្លន់នាវានិងអំពើប្លន់ប្រដាប់​អាវុធក្នុងដែនសមុទ្រអាស៊ី