ច្បាប់ធម្មនុញ្ញ​ស្តីពីវិសោធនកម្មមាត្រា៧៦​​និងមាត្រាទាំងឡាយ​ពីជំពូកទី​១៥ថ្មី​​ដល់ជំពូកទី​១៦​ថ្មី​​នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញ