ព្រះរាជក្រឹត្យស្តីពីការតែងតាំងសមាសភាពក្រុមប្រឹក្សាអ្នកច្បាប់ ទីប្រឹក្សាក្រុមប្រឹក្សាអ្នកច្បាប់ អគ្គលេខាធិការនិងអគ្គលេខាធិការរងក្រុមប្រឹក្សាអ្នកច្បាប់