អនុក្រឹត្យស្តីពីការគ្រប់គ្រងនិងការកំណត់បៀវត្សប្រចាំខែនិងឧបត្ថម្ភផ្សេងៗសម្រាប់មន្រ្តីរាជការនិងបុគ្គលិកបំពេញភារកិច្ចតាមស្ថានតំណាងកម្ពុជានៅបរទេស