អនុក្រឹត្យស្តីពី​ការកែសម្រួលមាត្រា២១​ មាត្រា២២ និងមាត្រា២៣ ស្តីពីសម្បទានដីសង្គមកិច្ច