អនុក្រឹត្យស្តីពីការកែសម្រួលអត្រាពន្ធគយ អត្រាធអាករពិសេស និងអត្រាអាករនាំចេញលើមុខទំនិញមួយចំនួន