អនុក្រឹត្យស្តីពីការគ្រប់គ្រងលើការវាស់វែង និងការផលិតផែនទី និងលើអាជីវកម្មវាស់វែង និងលើអាជីវកម្មផែនទី