អនុក្រឹត្យស្តីពីការទទួលស្គាល់វិទ្យាស្ថានពាណិជ្ជសាស្រ្ត អេស៊ីលីដា