អនុក្រឹត្យស្តីពីការផ្តល់ជ័យលាភីជនពិការក្នុងការប្រកួតប្រជែងមុខជំនាញ ការប្រកួតកីឡាស៉្បេស្យាល់អូឡាំពិកនឹងប្រាក់ឧបត្ថម្ភសម្រាប់គ្រូបង្វឹក គ្រូបង្វឹកជំនួយ