អនុក្រឹត្យស្តីពីការបង្កើតរង្វាន់ពិសេសសម្រាប់ទុរកិច្ចបៃតងក្នុងវិស័យទេសចរណ៍