អនុក្រឹត្យស្តីពីការទទួលស្គាល់ការប្រែក្លាយវិទ្យាស្ថាន​​​​​​​​ឯកទេសសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុទៅជាសាកលវិទ្យាល័យសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ

-8″?>

faultCode
-32700


faultString
parse error. not well formed