អនុក្រឹត្យស្តីពីការទទួលស្គាល់ការប្តូរឈ្មោះវិទ្យាស្ថានអប់រំកម្ពុជាទៅជាវិទ្យាស្ថានអន្តរជាតិ អេស អាយ យូ