អនុក្រឹត្យស្តីពីការពិន័យអន្តរការណ៍ចំពោះអំពើល្មើនឹងច្បាប់ស្តីពីចរាចរណ៍ផ្លូវគោក