អនុក្រឹត្យស្តីពីការផ្ទេរធនធានពីថវិការរដ្ឋជូនមូលនិធិក្រុង ស្រុក