អនុក្រឹត្យលេខ ២៦៦ អនក្រ.បក ស្តីពីការបង្កើតគណៈកម្មការបណ្ឌិតសភាទទួលបន្ទុកអនុម័តពាក្យច្បាប់