អនុក្រឹត្យស្តីពីការកំណត់អត្រា និងបែបបទនៃការជ្រើសរើសជនពិការចូលបំរើការងារ

-8″?>

faultCode
-32700


faultString
parse error. not well formed