អនុក្រឹត្យលេខ០៣ អនក្រ.បក ស្តីពីការបង្កើតខណ្ឌសែនសុខ នៃរាជធានីភ្នំពេញ