អនុក្រឹត្យលេខ០៥ អនក្រ.បក ស្តីពីការប្តូរខណ្ឌ នៃខេត្តប៉ៃលិនទៅជាក្រុង និងជាស្រុក