អនុក្រឹត្យលេខ០៦ អនក្រ.បក ស្តីពីការប្តូរខណ្ឌ នៃខេត្តកែបទៅជាក្រុង និងជាស្រុក