អនុក្រឹត្យលេខ០៨ អនក្រ.បក ស្តីពីការធ្វើអនុបយោគដីព្រៃបំរុងទុកអចិន្រ្តៃយ៍ របស់រដ្ឋ និងការផ្តល់សម្បទានដីសេដ្ឋកិច្ច ជូនក្រុមហ៊ុនឯកជនធ្វើវិនិយោគកសិ-ឧស្សាហកម្ម នៅខេត្តបាត់ដំបង

-8″?>

faultCode
-32700


faultString
parse error. not well formed