អនុក្រឹត្យលេខ០២ អនក្រ.បក ស្តីពីការដំឡើងការិយាល័យអាជីវកម្ម រ៉ែ និងថ្មសម្ភារៈសំណង់ នៃនាយកដ្ឋានរ៉ែ ទៅជានាយកដ្ឋានរ៉ែសំណង់ ចំណុះអគ្គនាយកដ្ឋានធនធានរ៉ែ នៃក្រសួងឧស្សាហកម្ម រ៉ែ និងថាមពល