អនុក្រឹត្យលេខ០១ អនក្រ.បក ស្តីពីការបង្កើតមណ្ឌលអាជីវកម្មផែភ្នំពេញ