អនុក្រឹត្យលេខ៤០ អនក្រ.បក ស្តីពីការបង្កើតនាយកដ្ឋានប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្ស និងការពារអនីតិជននៃក្រសួងមហាផ្ធៃ