អនុក្រឹត្យលេខ៤១ អនក្រ.បក ស្តីពីការរៀបចំកែសម្រួលនាយកដ្ឋានមួយចំនួននៃក្រសួងមហាផ្ទៃ