អនុក្រឹត្យលេខ៣៨ អនក្រ.បក ស្តីពីការបង្កើតវិទ្យាស្ថានគ្រប់គ្រងនិងព័តមានវិទ្យា