អនុក្រឹត្យលេខ៣៦ អនក្រ.បក ស្តីពីការកែប្រែរចនាសម្ព័ន្ធនៃមហាវិទ្យាល័យវ៉ាស៊ីនតោនឌីស៊ីទៅជាវិទ្យាស្ថានវិទ្យាសាស្ត្រគ្រប់គ្រង