អនុក្រឹត្យលេខ២៨ អនក្រ.បក ស្តីពីការបង្កើតវិទ្យាស្ថានក្រុងអង្គរ