អនុក្រឹត្យលេខ២៥ អនក្រ.បក ស្តីពីការបញ្ចូលសមាសភាពក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឃន៍សង្គមកិច្ច