អនុក្រឹត្យលេខ២៤ អនក្រ.បក ស្តីពីការធ្វើវិសោធនកម្មមាត្រា៧ ជំពូកទី៣ នៃអនុក្រឹត្យលេខ១៣ អនក្រ.បក ចុះថ្ងទី១៩ ខែកុម្ភះ ឆ្នាំ១៩៩៨ ស្តីពីការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅរបស់ក្រសួងធម្មការ និងសាសនា