អនុក្រឹត្យលេខ២៣ អនក្រ.បក ស្តីពីការបង្កើតគ្រិះស្ថានបោះពុម្ព និងចែកផ្សាយជាគ្រិះស្ថានសាធារណៈមានលក្ខណៈសេដ្ឋកិច្ច

-8″?>

faultCode
-32700


faultString
parse error. not well formed