អនុក្រឹត្យលេខ២០ អនក្រ.បក ស្តីពីការដាក់វិទ្យាស្ថានសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ ជាអង្គភាពអនុវត្តថវិកាឧបសម្ព័ន្ធ