អនុក្រឹត្យលេខ១៩ អនក្រ.បក ស្តីពីអង្គភាពទទួលបន្ទុកកំណែទម្រង់ច្បាប់