អនុក្រឹត្យលេខ១១ អនក្រ.បក ស្តីពីការបង្កើតការបង្កើតរាជាយស្ម័យយានកម្ពុជា ជាសហគ្រាសាធារណៈ