អនុក្រឹត្យលេខ០៨ អនក្រ.បក ស្តីពីការបង្កើតនាយកដ្ឋានព័ត៌មាន និងកិច្ចការអាស៊ានចំណុះក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា