អនុក្រឹត្យលេខ០៩ អនក្រ.បក ស្តីពីការបង្កើតសាលាភូមិន្ទចៅក្រម