អនុក្រឹត្យលេខ០៦ អនក្រ.បក ស្តីពីប្រាក់បំណាច់សវនកម្ម និងប្រាក់បំណាច់ផ្សេងៗរបស់ថ្ចាក់ដឹកនាំ និងមន្ត្រីរាជការបុគ្គលិក អាជ្ញាធរសវនកម្មជាតិ