អនុក្រឹត្យលេខ៧២ អនក្រ.បក ស្តីពី​កិច្ចដំណើរ​ការ​វាយតម្លៃហេតុ​ប៉ះពាល់​បរិស្ថាន