អនុក្រឹត្យលេខ៧៣ អនក្រ.បក ស្តីពី​វិសោធនកម្ម​មាត្រា៦ ថ្មី នៃអនក្រុឹត្យលេខ៣៤ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី២១ ខែមេសា ឆ្នាំ១៩៩៩ ត្រង់ចំណុច៥ ខ ពាក់ព័ន្ធនឹងរបប​ឧបត្ថម្ភ​ចំពោះ​យោធិន​ពលី មរណៈ បង្កស្លាប់ បាត់ខ្លួន និឹងពិការ