អនុក្រឹត្យលេខ៦២ អនក្រ.បក ស្តីពី​ការរៀបចំ​ និងការប្រព្រឹត្តិទៅ​របស់​ក្រសួង​រៀបចំដែនដី នគរូបនីយកម្ម និងសំណង់