អនុក្រឹត្យលេខ៥៩ អនក្រ.បក ស្តីពី​ការបង្កើត​ឃុំភ្នំដី ចំណុះ​ស្រុក ភ្នំស្រុក ខេត្ត​បន្ទាយមានជ័យ​

-8″?>

faultCode
-32700


faultString
parse error. not well formed