អនុក្រឹត្យលេខ៥៨ អនក្រ.បក ស្តីពី​ការរៀបចំ​ និងការប្រព្រឹត្តិទៅ​របស់ក្រសួងធនធានទឹិ​ក និងឧតុនិយម

-8″?>

faultCode
-32700


faultString
parse error. not well formed