អនុក្រឹត្យលេខ៥០ អនក្រ.បក ស្តីពី​ការបន្ថែម​ប្រាក់បៀវត្ស​ជូនយុទ្ធជន​ពិការ